Skip to main content

Gaeilge - MA

Course Details

Course Code: MAGAEITFAD/MAGAEITPAD

Duration: 1 Year FT, 2 Years PT

Award: Masters

Qualification: NFQ Level 9 Major Award

Faculty: Arts, Humanities and Social Sciences

Course Type: Taught

Fees: For Information on Fees, see section below.

Contact(s):

Name:
Dr. Gordon Ó Riain
Email:
gordon.oriain@ul.ie
Tel:
+353 (0) 61 202365

Brief Description

Cuirfidh an MA sa Ghaeilge ar do chumas úsáid a bhaint as an nGaeilge ag ard-chaighdeán agus ag ard-leibhéal cruinnis. Ina theannta sin, beidh deis agat ar dhul amach ar réimse leathan ábhar i Léann na Gaeilge.

Ar an gcaoi sin, is cúrsa é seo a dhéanfaidh forbairt ar do scileanna agus a chuirfidh go mór le do thuiscint ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge, ó ré na Nua-Ghaeilge Moiche anuas go dtí an lá atá inniu. 

Déanfaidh tú scileanna luachmhara a shealbhú agus a fhorbairt, ar féidir iad a chur i bhfeidhm i réimse leathan comhthéacsanna agus postanna; scileanna taighde, teanga, agus anailíse ina measc. 

Beidh deis agat ar scileanna cumarsáide agus scileanna aistriúcháin a fhorbairt in obair tionscnaimh freisin, agus rogha agat tabhairt faoi thréimhse taithí oibre chun cur leis na deiseanna fostaíochta tar éis na céime. Anuas air sin ar fad, beidh rogha agat tráchtas a scríobh sa scríbhneoireacht chruthaitheach.

Is féidir tabhairt faoin MA go lánaimseartha ar feadh bliana nó go páirtaimseartha ar feadh dhá bhliain.

Bainfidh tú ard-chaighdeán teanga agus ard-leibhéal cruinnis amach. Beidh deis agat ar dhul amach go domhain ar réimse leathan ábhar i Léann na Gaeilge, an Nua-Litríocht, an Béaloideas agus an Eitneagrafíocht, An Ghaeilge agus an Béarla sa 19ú/20ú haois, agus an Nua-Ghaeilge Mhoch agus Léann na Lámhscríbhinní san áireamh.

Déanfar an cúrsa a theagasc i bhfoirm léachtaí, ceardlann, agus seimineár. Leagfar béim ar leith ar mheasúnú leanúnach, mar aon le modheolaíochtaí teagaisc agus foghlama gníomhaí chun idirghníomhaíocht agus foghlaim fhéinstiúrtha a chothú.

 

 

Full-Time

Fómhar Earrach Samhradh
 • GA6131 Ard-Scileanna Teanga I (9 ECTS)
 • GA6132 Ard-Scileanna Teanga II (9 ECTS)
 • *Rogha 1: GA6143 Tráchtas (24 ECTS) & GA6133 Taithí Oibre (6 ECTS)
 • GA6141 An Ghaeilge Chlasaiceach & Léann na Lámhscríbhinní (9 ECTS)
 • GA6162 An Béaloideas & an Eitneagrafaíocht (9 ECTS)
 • *Rogha 2: GA6153 Tráchtas (30 ECTS)
 • GA6151 An Nua-Litríocht (9 ECTS)
 • GA6152 An Ghaeilge agus an Béarla sa 19ú/20ú haois (9 ECTS)
 
 • GA6161 Scileanna Cumarsáide (3 ECTS)
 • GA6142 Scileanna Aistriúcháin (3 ECTS)
 

*Ba cheart do mhic léinn rogha amháin as an dá rogha seo a bheith acu sa Samhradh.
* Beidh deis ann i gcásanna eisceachtúla imeacht ón gclár MA agus Dioplóma Iarchéime ag duine (in ionad MA) (60 creidiúint; gan 30 creidiúint an tSamhraidh).

Part-Time

Bliain 1 - Fómhar Earrach Samhradh
 • GA6131 Ard-Scileanna Teanga I (9 ECTS)
 • GA6152 An Ghaeilge agus an Béarla sa 19ú/20ú haois (9 ECTS)
 
 • GA6141 An Ghaeilge Chlasaiceach & Léann na Lámhscríbhinní (9 ECTS)
 
 •  GA6162 An Béaloideas & an Eitneagrafaíocht (9 ECTS)
 
 • GA6161 Scileanna Cumarsáide (3 ECTS)
   
Bliain 2 - Fómhar Earrach Samhradh
 • GA6151 An Nua-Litríocht (9 ECTS)
 • GA6132 Ard-Scileanna Teanga II (9 ECTS)
 • GA6142 Scileanna Aistriúcháin (3 ECTS)
 • *Rogha 1: GA6143 Tráchtas (24 ECTS) & GA6133 Taithí Oibre (6 ECTS)
 • *Rogha 2: GA6153 Tráchtas (30 ECTS)

* Beidh obair ar an tráchtas mar chuid lárnach den dara bliain.
*Ba cheart do mhic léinn rogha amháin as an dá rogha seo a bheith acu sa Samhradh. Is féidir rogha a dhéanamh tabhairt faoi GA6133 i Samhradh Bhliain 1 a fhad is nach ndéanfar an modúl ach aon bhliain amháin. 

Is féidr teacht ar eolas faoi na modúil aonair ach cuardach a dhéanamh i Leabhar na Modúl

Onóracha den dara grad (2:2) i mbunchéim sa Ghaeilge nó i réimse gaolmhar (m. sh. an Stair, Teangacha, ábhair eile sna daonnachtaí), nó cáilíocht aitheanta (Bunchéim: Leibhéal 8 de réir Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann).*
Caighdeán B2.2 sa Ghaeilge de réir Chomhchreat Eorpach na dTeangacha.*

*Mura mbeidh bunchéim ag duine in ábhar gaolmhar, nó cruthúnas ar an leibhéal teanga, is féidir cur isteach ar an MA go fóill ach dul faoi agallamh ar dtús le fáil amach an bhfuil leibhéal cumais ag an iarrathóir chun tabhairt faoin gcúrsa.

Le cur isteach ar an gcúrsa, ba cheart an t-eolas thíos a chur ar fáil leis an iarratas:

 • Tras-scríbhinní ollscoile agus cáilíochtaí
 • Fianaise ar leibhéal B2.2 sa Ghaeilge
 • Cóip den teastas breithe nó den phas
 • Teistiméireacht 

 

Click fees

For information on funding and scholarships please click here.

Próifíl na gcéimithe

 • Ard-chaighdeán agus ard-leibhéal cruinnis sa Ghaeilge (leibhéal C1 de réir Chomhchreat Eorpach na dTeangacha ar a laghad)
 • Tuiscint agus eolas domhain ar theanga agus ar litríocht na Gaeilge, ó ré na Nua-Ghaeilge Moiche anuas go dtí an lá atá inniu. 
 • Scileanna inaistrithe taighde, teanga, agus anailíse
 • Scileanna cumarsáide agus scileanna aistriúcháin in obair tionscnaimh
 • Foghlaim féin-stiúrtha, bainistíocht ama agus taighde, agus taighde neamhspleách
 • Scileanna ag éirí as an tréimhse taithí oibre (rogha)
 • Scríbhneoireacht chruthaitheach (rogha)

Beidh deis ag mic léinn cur isteach ar réimse leathan post i réimse in earnáil na Gaeilge agus in earnálacha eile, mar shampla an fhoilsitheoireacht, an iriseoireacht agus na meáin, an t-aistriúchan, eagraíochtaí Gaeilge, eagraíochtaí stáit, eagraíochtaí cultúir, pleanáil teanga, an státsheirbhís,  an t-oideachas, oideachas ag an tríú leibhéal, nó a thuilleadh taighde a dhéanamh ag leibhéal na dochtúireachta. 

Cruinneas agus cumas anailíse cuid de na cáiliíochtaí is mó atá ag teastáil chun cur isteach ar dheiseanna fostaíochta i saol an lae inniu (féach https://bit.ly/2Ov632w (Gaeilge san AE: an cruinneas ‘an cháilíocht is mó atá ann’ Irish Times 2 Nollaig 2019) & https://bit.ly/30NuY4q & https://bit.ly/30KUNSx) (‘One in five recruits to civil service to be proficient in Irish’, Irish Times 7 Deireadh Fómhair 2020).