fbpx Gaeilge | UL Undergraduate Courses
Skip to main content

Gaeilge

Entry Route

Bachelor of Arts - LM002

Course Details

Course code:
LM002 - Arts (Common Entry)
Level:
NFQ Level 8 major Award Honours Bachelor Degree
Length:
4 Years
Course leader:
Dr James Carr
Email: Tel:
00 353 61 213578

 

Admissions:

Tel: 00 353 61 202015
Queries: www.ul.ie/admissions-askus

 

Is féidir an Ghaeilge a dhéanamh mar chomhábhar sa Chéim sna Dána in Ollscoil Luimnigh. Is féidir féachaint ar na hábhair ar féidir iad a dhéanamh leis an nGaeilge sa léaráid.

Mar gheall ortsa:

Is duine tú ar breá leat an Ghaeilge agus a bhfuil suim mhór agat sa chultúr Gaelach. Tá fonn mór ort forbairt a dhéanamh ar do chumas teanga sa Ghaeilge agus ba mhaith leat go mbeadh an Ghaeilge mar dhlúthchuid de do shaol pearsanta, cultúrtha agus sóisialta feasta. Is maith leat cúrsaí léitheoireachta agus/nó tá suim mhór agat sa chultúr béil, sa bhéaloideas agus san amhránaíocht, agus tá an- spéis agat i gcás na Gaeilge sa tsochaí chomhaimseartha. Aithníonn tú an tábhacht thar meon a bhaineann le hoidhreacht na Gaeilge i stair na tíre seo agus i sochaí an lae inniu agus is mian leat tuiscint níos fearr a fháil ar an oidhreacht sin agus ar an gcomhthéacs sóisialta agus cultúrtha lena mbaineann sí. Tá meon oscailte agat, tá tú sásta tabhairt faoi smaointe nua, agus tá tú ag tnúth leis an spreagadh intleachtúil a thabharfaidh teanga, cultúr agus litríocht na Gaeilge duit agus leis na tuiscintí nua a bheidh agat ar an gcultúr agus ar an saol dá bharr.

Nóta: Is gá H4, nó os a chionn, san Ardteist, nó cáilíocht atá ar chomhchéim leis sin, a bheith agat chun an Ghaeilge a thógaint mar ábhar céime in Ollscoil Luimnigh.

Cad chuige staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge in Ollscoil Luimnigh?

Is féidir staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge mar chuid de réimse leathan cúrsaí in Ollscoil Luimnigh ar a n-áirítear an Chéim sa Dlí Móide, an Chéim sna Teangacha Feidhmeacha, an Chéim sa Léann Eorpach, an Chéim san Taibhealaíona (Ceol agus Deamhsa), an Chéim sa Chorpoideachas, agus an Chéim sna Dána. Oibríonn foireann Léann na Gaeilge go dian dícheallach ar son na mac léinn agus bímid ann chun tacú libh ar bhóthar na foghlama. Mar gheall ar speisialtóireachtaí na foirne, gheobhaidh tú cúrsa ar leith sa Ghaeilge a bheidh nascaithe le disciplíní móra idirnáisiúnta ar a n-áirítear an tsochtheangoelaícht, léann na litríochta, an antraipeolaíocht agus an béaloideas, agus a shuíonn Léann na Gaeilge laistigh de ghluaiseachtaí smaointeoireachta idirnáisiúnta an léinn. Beidh tú ag plé le foireann a thugann faoin múineadh le fonn agus le fuinneamh, a thabharfaidh idir spreagadh agus thacaíocht duit, agus a chuirfidh na fáiltí geala romhat go hOllscoil Luimnigh. 

Cad a bheidh faoi staidéar agam?

Mar chuid de do chúrsa Gaeilge, déanfaidh tú staidéar ar ghramadach agus ar chruinneas na Gaeilge (idir scríobh agus labhairt), agus déanfaidh tú staidéar ar an litríocht, ar an gcultúr béil, agus ar an tsochtheangeolaíocht, trína bhforbrófar do scileanna machnaimh, anailíse, agus áitimh. Freastlóidh tú ar ranganna teagaisc a dhíríonn go speisialta ar chúrsaí teanga, ar an ngramadach, ar labhairt na Gaeilge agus ar an aistriúchán; freastlóidh tú ar léachtaí a bhainfidh le réimse leathan ábhar laistigh de Léann na Gaeilge, mar shampla, dírbheathaisnéis na Gaeilge, traidisiún na scéalaíochta, na scéalta gaisce, na seanscéalta iontais, an caoineadh, traidisiún na hamhránaíochta, Nualitríocht na Gaeilge idir phrós agus fhilíocht, litríocht na Gaeilge 17ú haois – 19ú haois, scéalaíocht Chéitinn, an phleanáil teanga, an chanúineolaíocht, an tsochtheangeolaíocht.

Semester 8Mic léinn lánfhásta

Fáiltímid roimh iarratais ó mhic léinn lánfhásta. Is féidir leo iarratas a dhéanamh trí An Lároifig lontrála, www.cao.ie

Na hábhair a bheidh á staidéar agat:

Cúrsa ceithre bliana atá sa chéim Gaeilge +. Caitheann an mac léinn sé sheimeastar ar an gcampas, ceann amháin ar Chomharoideachas agus ceann eile ag staidéar thar lear. I mbliain 1, déanann tú staidéar ar dhá mhodúl i dteanga agus i litríocht na Gaeilge, agus roghnaíonn tú trí mhodúl eile ó réimse leathan ábhar ar fáil insna disciplíní seo a leanas: Béarla; Iriseoireacht; na Meáin Úra; Polaitíocht / Riarachán Poiblí; Socheolaíocht; Stair. Tugann sé seo seans duit do shuimeanna acadúla éagsúla a fhorbairt i gcomhthéacs leathan staidéir, sara ndeineann tú cúrsa níos speisialaithe ón dara bliain ar aghaidh.

I seimeastar 3, leanann tú ar aghaidh leis na modúil i dteanga agus i litríocht na Gaeilge, agus roghnaíonn tú sraith amháin as na sé ábhar seo a leanas: Béarla; Iriseoireacht; na Meáin Úra; Polaitíocht / Riarachán Poiblí; Socheolaíocht; Stair. Fanann tú leis an sraith seo, i dteannta léann na Gaeilge, go deireadh an chúrsa.

Clár lasmuigh den champas

I seimeastar 4 agus 5 glacann gach mac léinn páirt i gclár lasmuigh den champas. De ghnáth, caitheann an mac léinn tamall ag obair in earnáil fhostaíochta atá oiriúnach dá chúrsa céime (cumarsáid, taighde, iriseoireacht, oideachas, an státsheirbhís, mar shampla). Ina dhiaidh sin caitheann an mac léinn tréimhse ag staidéar thar lear in ollscoil Eorpach nó Mheiriceánach mar chuid den scéim Socrates nó de scéim mhalartaithe eile.

Gaeilge Joint Honours Pathway

Modules are subject to change.

Year 1 Semester 1   Semester 2
GA4141 Teanga, Sochaí agus Saíocht 1 GA4142 Teanga Sochaí agus Saíocht 2
Year 2 Semester 3   Semester 4
GA4143 Teanga, Sochaí agus Saíocht 3   Cooperative Education Placement
  Students select 1:    
GA4133 Litríocht agus Saíocht 1: 1890-1940    
GA4153 Litríocht agus Saíocht 1250-1690    
Year 3 Semester 5   Semester 6
  External Academic Placement GA4146 Teanga, Sochaí agus Saíocht 4
    GA4156 Litríocht agus Saíocht 1690-1850
Year 4 Semester 7   Semester 8
GA4147 Teanga, Sochaí agus Saíocht 5 GA4148 Teanga, Sochaí agus Saíocht 6
GA4138 Scríbhneoirí na Gaeltachta GA4228 Irish Folklore II

 

Riachtanais Iontrála

Applicants are required to hold at the time of enrolment the established Leaving Certificate (or an approved equivalent) with a minimum of six subjects which must include: Two H5 (Higher level) grades and Four O6 (Ordinary level) grades or four H7 (Higher Level) grades. Subjects must include Mathematics, Irish or another language, and English.

Note: Grade F6 in Foundation Mathematics also satisfies the minimum entry requirements. Foundation mathematics is not reckonable for scoring purposes.

In addition, students wishing to study a Language must hold a minimum H4 grade in that language, with the exception of beginners German or beginners Spanish where a H4 grade in a language other than English is required. Specialist requirement in Mathematics also for those studying Economics or Mathematics.

For certain subjects, additional special qualifications specific to individual subjects or disciplines may be determined by the respective departments in accordance with Academic Council regulations.

Applications are especially welcome from Mature Students. Mature applicants must apply through the Central applications Office (CAO) by 1 February.

QQI Entry

Certain QQI Awards are acceptable in fulfilling admission requirements for this programme. go to the UL Admissions QQI page for a full list of modules.

Fostaíocht do Chéimithe

Bíonn deiseanna fostaíochta ar fáil do chéimithe Gaeilge Ollscoil Luimnigh i réimsí éagsúla, mar shampla: an mhúinteoireacht, an earnáil oidhreachta agus cultúir, na meáin Ghaeilge agus an iriseoireacht, an earnáil phoiblí.

Staidéar Iarchéime:

  • PME sna Teangacha (Gaeilge)
  • MA múinte sa Ghaeilge
  • MA taighde sa Ghaeilge
  • PhD taighde sa Ghaeilge
  • MA Comparative Literature and Cultural Studies

Student Profile - Fiachra Ó Muircheartaigh

Theastaigh uaim cónaí as baile agus tá cónaí ar mo sheanthuistí i Luimneach chomh maith. Is maith an cur amach atá agam ar an gcathair dá bhrí sin agus ar na háiseanna iontacha atá san Ollscoil don té ar spéis leis an spórt agus b’shin an fáth gur roghnaigh mé teacht anseo.

An deis a bhí ar fáil staidéar a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla den Ghaeilge agus na meáin úra i dteannta a chéile. Déanta na fírinne, is beag an tsuim a bhí agam i dtaobh na mean úr den chúrsa ach thuig me go mbeadh níos mó deiseanna ar fáil dom ó thaobh fostaíochta de agus dhá ábhar faoi staidéar agam.

Is iomaí ábhar a bhíonn faoi iniúchadh ag mic léinn an chúrsa úd ó thaobh na Gaeilge de. Bíonn deis agat staidéar a dhéanamh ar an mbéaloideas, ar an malartú teanga, ar fhilíocht de chuid na bhfilí móra le rá maraon le saothar litríochta na n-údar clúiteach. Is iad an scríbhneoireacht theicniúil, sochaí an eolais agus teoiric an chultúir na hábhair is tábhachtaí a bhíonn faoi chaibidil againn ó thaobh na meán úr de.

Mar a dúradh ó chianaibh, is é an deis atá agam súil agus tuairim a cháitheamh ar ghnéithe éagsúla den Ghaeilge is mó a thaithníonn liom faoin gcúrsa seo. Is maith liom na ranganna gramadaí a bhíonn againn de bhrí go mbíonn deis agam teacht ar fhreagraí iontu maidir le deacrachtaí difriúla atá agam ó thaobh gramadach na Gaeilge de agus nithe eile nach iad a bhíonn ag dó na geirbe agam agus mé ag scríobh agus ag labhairt na Gaeilge araon.

Chuaigh mé go dtí an Airgintín don chomaroideachais. Bhí mé ag obair mar mhúinteoir Béarla sa tír úd. Bhí deis agam teanga na tíre a fhoghlaim agus taithí oibre a fháil a bheidh luachmhar amach anseo le cúnamh Dé.