EOLAS & ACMHAINNÍ DO BHAILL FOIRNE OL ANSEO

INFORMATION & RESOURCES FOR UL STAFF HERE

Is trí mheán an Bhéarla den chuid is mó a fheidhmíonn Ollscoil Luimnigh. Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an Ollscoil maidir le soláthar seirbhísí trí mheán na Gaeilge agus seirbhísí dátheangacha sa dá Scéim Ollscoile, áfach. Treisíonn Acht na dTeangacha Oifigiúla (Leasú) 2021 Acht 2003. 

The University of Limerick operates primarily through the medium of the English language. However, the University has made significant developments over the duration of two Schemes in its provision of Irish medium and bilingual services.  The new Official Languages (Amendment) Act 2021 strengthens the 2003 Act.

Táthar chun caigheáin nua náisiúnta a dhréachtadh sa Roinn. Tiocfaidh forálacha nua an Achta i bhfeidhm sna míonna amach romhainn. 

New national languages standards are being prepared and the Act's new provisions will be implemented over the coming months. 

 

Lean na nascanna thíos chun teacht ar chuir i láthair agus ar eolas mar gheall ar an Acht     /      Click below for presentations and information on the new Act

 

Gnáthaimh OL / UL Procedures

Cáipéisi úsáideacha eile / Other useful documents

Rialacháin Náisiúnta / National Regulations 

The following publication gives useful and practical information on the University's obligations regarding Irish language and SIGNAGE, STATIONARY, PUBLICATIONS and RECORDED ORAL ANNOUNCEMENTS (2003 Act):  Guidebook to the Official Languages Act 2003

Seirbhísí Ginearálta / General Services

  • An Irish version of the UL Website is currently under review with all targeted top-level pages translated
  • Staff members in targeted areas are available to interact with customers in Irish
  • An Irish version of the Campus Map is available on the UL website
  • Voicemail messages are recorded bilingually in targeted offices

Oideachas agus Cumasú Foirne /Staff Education and Development

  • A comprehensive range of Irish language education programmes are available for staff during working hours, These are promoted by the HR Talent Development Section and Aonad na Gaeilge
  • A language awareness presentation has been incorporated into the Induction Programme offered to all new staff and faculty
  • A language awareness programme, An Cleachtas Dátheangach has been designed. This has been incorporated as module GA3023 in the UL Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach

Cáipéisiocht na Mac Léinn / Student Documentation: A range of forms are available bilingually with further details available on the Academic Registry, Admissions and Fees sites

 Nascanna Úsáideacha / Useful links : http://www.coimisineir.ie/

 

last updated 2/11/23

Postal Address: Corporate Secretary’s Office, Main Office, Room A1-073, Main Building.
Email: corporatesecretary@ul.ie
Phone: +353 (0)61 233 767