Skip to main content

Publication

Quantum dot-based local field imaging reveals plasmon-based interferometric logic in silver nanowire networks
Hong Wei, Zhipeng Li, Xiaorui Tian, Zhuoxian Wang, Fengchi Cong, Ning Liu, Shunping Zhang, Peter Nordlander, Naomi J. Halas, and Hongxing Xu
(2011)
Quantum dot-based local field imaging reveals plasmon-based interferometric logic in silver nanowire networks in Nano Letters