Skip to main content

Publication

Plasmonic Amplification with Ultra-High Optical Gain at Room Temperature
Ning Liu, Hong Wei, Jing Li, Zhuoxian Wang, Xiaorui Tian, Anlian Pan, and Hongxing Xu
(2013)
Plasmonic Amplification with Ultra-High Optical Gain at Room Temperature in Scientific Reports