Skip to main content

Publication

Nanoporous molybdenum carbide wires as an active electrocatalyst towards the oxygen reduction reaction
Liao, Lei; Bian, Xiaojun; Xiao, Jingjing; Liu, Baohong; Scanlon, Micheál D. and Girault, Hubert H.
(2014)
Nanoporous molybdenum carbide wires as an active electrocatalyst towards the oxygen reduction reaction in Physical Chemistry Chemical Physics 10.1039/c3cp54754j