Skip to main content

Publication

A nanoporous molybdenum carbide nanowire as an electrocatalyst for hydrogen evolution reaction
Liao, Lei; Wang, Sinong; Xiao, Jingjing; Bian, Xiaojun; Zhang, Yahong; Scanlon, Micheál D.; Hu, Xile; Tang, Yi; Liu, Baohong and Girault, Hubert H.
(2014)
A nanoporous molybdenum carbide nanowire as an electrocatalyst for hydrogen evolution reaction in Energy & Environmental Science 10.1039/C3EE42441C