Skip to main content

Publication

Implication of Gastric Cancer Molecular Genetic Markers in Surgical Practice
Nemtsova, M. V.,Strelnikov, V. V.,Tanas, A. S.,Bykov,, II,Zaletaev, D. V.,Rudenko, V. V.,Glukhov, A. I.,Kchorobrich, T. V.,Li, Y.,Tarasov, V. V.,Barreto, G. E.,Aliev, G.
(2017)
Implication of Gastric Cancer Molecular Genetic Markers in Surgical Practice in Curr Genomicscurr Genomics 10.2174/1389202918666170329110021