Skip to main content

Publication

Floating conductive catalytic nano-rafts at soft interfaces for hydrogen evolution
Bian, Xiaojun; Scanlon, Micheál D.; Wang, Sinong; Liao, Lei; Tang, Yi; Liu, Baohong and Girault, Hubert H.
(2013)
Floating conductive catalytic nano-rafts at soft interfaces for hydrogen evolution in Chemical Science 10.1039/C3SC51290H