Skip to main content

Publication

Embedded structure fiber-optic radiation dosimeter for radiotherapy applications
Qin Zhuang, Hu Yaosheng, Ma Yu, Zhao Wenhui, Sun Weimin, Zhang Daxin, Chen Ziyin, and Lewis Elfed
(2016)
Embedded structure fiber-optic radiation dosimeter for radiotherapy applications in Optics Express 10.1364/OE.24.005172