Skip to main content

Publication

Electric-arc-induced strength-controllable weak polarization mode coupling in polarization maintaining fiber
Zhao, YS;Huang, S;Cui, ZR;Chai, Q;Liu, YL;Ren, J;Zhang, JZ;Lewis, E;Liu, ZH;Yang, J;Yuan, LB
(2018)
Electric-arc-induced strength-controllable weak polarization mode coupling in polarization maintaining fiber in Applied Optics OPTICAL SOC AMER
10.1364/AO.57.006446