Skip to main content

Publication

Chemosensitizing Activity of Histone Deacetylases Inhibitory Cyclic Hydroxamic Acids for Combination Chemotherapy of Lymphatic Leukemia
Mishchenko, D. V.,Neganova, M. E.,Klimanova, E. N.,Sashenkova, T. E.,Klochkov, S. G.,Shevtsova, E. F.,Vystorop, I. V.,Tarasov, V. V.,Chubarev, V. N.,Samsonova, A. N.,Ashraf, G. M.,Barreto, G.,Yarla, N. S.,Aliev, G.
(2018)
Chemosensitizing Activity of Histone Deacetylases Inhibitory Cyclic Hydroxamic Acids for Combination Chemotherapy of Lymphatic Leukemia in Curr Cancer Drug Targetscurr Cancer Drug Targets 10.2174/1568009617666170623104030