fbpx Próifíl Ollscoile | UL - University of Limerick
Skip to main content

Próifíl Ollscoile

Bunaíodh Ollscoil Luimnigh (OL) in 1972 mar An Foras Náisiúnta um Ard-Oideachas, Luimneach agus rangaíodh í mar Ollscoil Luimnigh in 1989.  

Is ollscoil neamhspleách í Ollscoil Luimnigh a bhfuil fócas idirnáisiúnta aici agus a bhfuil os cionn 11,600 mac léinn agus 1,300 ball foirne inti. Is ollscoil óg, fhuinniúil agus thionscnaíoch í lena mbaineann stair de nuáil san oideachas agus feabhas sa taighde agus sa scoláireacht. Is é an misean atá aici an léann agus an t-eolas a chur chun cinn agus a fheabhsú trí theagasc, taighde agus léann i dtimpeallacht a spreagann an nuáil agus a sheasann le prionsabail na saoirse ó thaobh fiosraithe agus léirithe. Cuirtear béim faoi leith ar eolas a ghiniúint a bhíonn ábhartha do riachtanais fhorbairt leanúnach shocheacnamaíoch na hÉireann.

Tairiscíonn OL raon clár go leibhéal dochtúireachta agus iardhochtúireachta sna disciplíní seo a leanas; na hEalaíona, na Daonnachtaí agus na hEolaíochtaí Sóisialta, Gnó, Oideachas agus na hEolaíochtaí Sláinte, Eolaíochta agus Innealtóireachta.

Tá an Ollscoil lonnaithe cois na habhann ar shárchampas ina bhfuil breis is 133 heicteár. Is í antSionainn nasc croíláir na hollscoile. Cuireann saoráidí áineasa, cultúir agus spóirt den scoth tuilleadh leis an timpeallacht dhúthracht foghlama agus oibre atá san áit. Tá campas Ollscoil Luimnigh lonnaithe 5km ó Chathair Luimnigh agus 20km ó Aerfort Idirnáisiúnta na Sionainne.

Tá an Pháirc Náisiúnta Teicneolaíochta (NTP), an chéad pháirc eolaíochta/teicneolaíochta (263 heicteár) in Éirinn, le hais na hOllscoile. Tá os cionn 80 eagraíocht a fhostaíonn breis agus 4,000 duine sa Pháirc. Tá dlúth-idirghníomhaíocht idir OL agus an Pháirc Náisiúnta Teicneolaíochta.

Leagadh an Pháirc Náisiúnta Teicneolaíochta amach chun riachtanais ghnólachtaí ardteicneolaíochta agus eolasbhunaithe a chomhlíonadh trí fhorbairt mhíndlúis a sholáthar i dtimpeallacht ghlas ardchaighdeáin. Cuireann an Pháirc raon roghanna solúbtha ó thaobh bonneagar gnó agus cóiríochta ar fáil do ghníomhaíochtaí incháilithe.