Skip to main content

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CJEU)

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Déanann an Chúirt Bhreithiúnais léirmhíniú ar dlí an AE, dlí a chuirtear i bhfeidhm sna Ballstáit. Réitíonn sí díospóidí dlí chomh maith idir rialtais agus institiúidí de chuid an AE. Féadfaidh daoine aonair, cuideachtaí agus eagraíochtaí cásanna a thabhairt os comhair na Cúirte chomh maith má mheasann siad gur sháraigh institiúid de chuid an AE a gcearta.

Aistriúchán dlíthiúil laistigh d’Ard-Stiúrthóireacht an Ilteangachais

Tá an dá stiúrthóireacht aistriúcháin dhlíthiúil atá mar pháirt d’Ard-Stiúrthóireacht an Ilteangachais, freagrach as aistriúchán a dhéanamh ar na doiciméid is gá chun páirt a ghlacadh in imeachtaí a thionscnaítear os comhair an dá chúirt de chuid an Aontais Eorpaigh: an Chúirt Bhreithiúnais agus an Chúirt Ghinearálta, agus ar mhaithe leis na himeachtaí sin a thuiscint, a réiteach agus a fhoilsiú. Déantar an saothar aistriúcháin sin ó theangacha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh agus go dtí na teangacha sin.

Tá na haonaid aistriúcháinfreagrach as aistriúchán a dhéanamh ar bhreithiúnais agus ar orduithe na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta chomh maith le Tuairimí na nAbhcóidí Ginearálta go dtí teangacha oifi giúla an Aontais Eorpaigh.
Tá siad freagrach freisin as na horduithe ó chúirteanna náisiúnta ina dtarchuirtear ceist chun na Cúirte Breithiúnais a aistriú, chomh maith le haon doiciméid eile a theastaíonn ón dá chúirt.

Vacancy details

Dlítheangeolaithe ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Tugtar dlítheangeolaithe ar dhlíodóirí atá ag obair i seirbhís aistriúcháin na Cúirte toisc go bhfuil orthu eolas ar theangacha a bheith acu mar aon le heolas dlíthiúil. De bharr a ról lárnach in imeachtaí na Cúirte, ní foláir don Ard-Stiúrthóireacht, i gcomhréir le Rialacha Nós Imeachta na Cúirte, "… foireann de shaineolaithe a bhfuil acu oiliúint leormhaith sa dlí agus eolas fairsing ar mhórán de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh " a fhostú ina seirbhís aistriúcháin. Go praiticiúil, is éard is brí le seo ná go bhfuil sé riachtanach go mbeadh céim aitheanta sa dlí ag dlítheangeolaithe mar aon le heolas den scoth acu ar dhá theanga oifigiúla ar a laghad chomh maith lena dteanga dhúchais.

Obair chasta agus dhúshlánach a dhéantar sa tseirbhís aistriúcháin, ó thaobh caighdeán agus ualach na hoibre agus ó thaobh sprioc-amanna de.

Cúraimí an Dlítheangeolaí

Breithiúnais agus orduithe, doiciméid nós imeachta agus Tuairimí na nAbhcóidí Ginearálta a aistriú.

Athbhreithniú a dhéanamh ar aistriúcháin den chineál sin.

Achoimre a dhéanamh ar tharchur chun réamhrialú fada.

Comhairle a thabhairt maidir le téarmaíocht an dlí i mbunachair sonraí téarmeolaíochta dlí na Cúirte.

Oiliúint a chur ar fáil do dhlítheangeolaithe ó na haonaid teanga eile ar suim leo foghlaim faoi théarmaíocht an dlí agus faoi ghnéithe ar leith de chórais dlí Ballstát eile.

How to apply

Is trí chomórtais oscailte a earcaítear dlítheangeolaithe go hiondúil, agus is í an Oifi g Eorpach um Roghnú
Foirne (EPSO) a eagraíonn na comórtais sin.

http://epso.europa.eu

Mura féidir folúntas a líonadh le hiarrthóir rathúil atá ar phainéal féadfaidh dlítheangeolaí a cheapadh ar chonradh sealadach.

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10298/postes-vacants

Tá tréimhsí oiliúna íoctha ar fáil, cúig mhí a bhíonn sna tréimhsí oiliúna.

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/

Location:

Region: