A Soft Porous Crystal based upon Organic Cages that Exhibits Guest-Induced Breathing and Selective Gas Separation

2019
Zhifang Wang, Nivedita Sikdar, Shi-Qiang Wang, Xia Li, Meihui Yu, Xian-He Bu, Ze Chang, Xiaolong Zou, Yao Chen, Peng Cheng, Kuang Yu, Michael J Zaworotko, Zhenjie Zhang. Journal of the American Chemical Society, 2019, 141, 9408-9414.