A Gadolinium(III) Zeolite-like Metal-Organic-Framework-Based Magnetic Resonance Thermometer

2019
Shi-Yuan Zhang, Zhong-Yan Wang, Jie Gao, Kunyu Wang, Eliana Gianolio, Silvio Aime, Wei Shi, Zhen Zhou, Peng Cheng, Michael J Zaworotko. Chem, 2019, 5, 1609-1618.