Benchmark selectivity p-xylene separation by a non-porous molecular solid through liquid or vapor extraction

2019
Na Sun, Shi-Qiang Wang, Ruqiang Zou, Wen-Gang Cui, Anqi Zhang, Tianzhen Zhang, Qi Li, Zhan-Zhong Zhuang, Ying-Hui Zhang, Jialiang Xu, Michael J Zaworotko, Xian-He Bu. Chemical Science, 2019, 10, 8850-8854.